0915 811 921 janov@ovitex.sk

Obchodné podmienky

Objednávky

Všetky ceny sú uvedené v Eurách s DPH, sadzba DPH 20%

Prevádzkovatelia tejto stránky si vyhradzujú právo na vkladanie nových tovarov na stránky e-shopu, uskutočňovanie a rušenie akcií alebo na uvádzanie ich zmien. Ak si klient objedná tovar, jeho cena je nemenná.

Objednávanie tovaru

Objednávky sú prijímané 24 hodín denne, po ich vypísaní cez formulár umiestnený na stránke obchodu. Realizácia objednávok sa uskutočňuje od pondelka do piatku v čase od 7.30 – 15.30 hod.

Internetový obchod www.postelne-pradlo.sk si vyhradzuje právo zrušenia nekompletných, alebo chybných objednávok. V takom prípade obchod upovedomí o tomto fakte objednávajúceho cez email s vyjasnením príčin zrušenia objednávky..

Objednávky vykonané prostredníctvom internetového obchodu na posteľnú bielizeň sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky musí objednávajúci dostať kópiu svojej objednávky na email.
Tovar, ktorý máme na sklade odosielame do 4 pracovných dní od objednania, ak sa tovar na našom sklade nenachádza, dodáme ho do 20 pracovných dní.
Tovar bude doručený na adresu uvedenú na objednávke, preto je dôležité správne vyplnenie všetkých povinných údajov vrátane telefónu.
Dopravné náklady hradíme pri objednávkach nad 95 € , pri objednávkach pod 95 € sa zaratávajú poštovné náklady v hodnote 4.28 €.

Balíky odosielame cez kuriérsku službu DPD.

dpd logo

Doba dodania balíka je obvykle do 24 hodín od expedície z nášho skladu.

Spolu s tovarom zasielame aj faktúru – daňový doklad.

Všetky objednávky vykonané v internetovom obchode www.postelne-pradlo.sk budú odosielané na dobierku (bez poplatku za dobierečné).

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín, od hodiny objednania /doručenia emailu/ písomne na e-mailovú adresu ovitex@ovitex.sk
Ak objednávka nebude odoslaná do 14 pracovných dní, môže klient objednávku zrušiť písomne e-mailom na ovitex@ovitex.sk

Zmeny v objednávke

Ak chcete urobiť zmenu v objednávke, môžete to urobiť do 24 hodín od objednania písomne e-mailom na: ovitex@ovitex.sk

Vrátenie tovaru

  1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch ( Ovitex s.r.o., Partizánska 690/87, 058 01 Poprad ). Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
  3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Reklamácia

V prípade doručeného tovaru, ktorý nie je zhodný s objednávkou alebo je poškodený, je potrebné napísať reklamačný list a spolu s tovarom vrátiť alebo doručiť na adresu:
Ovitex s.r.o.
Hraničná 30
058 01 Poprad
Do zásielky treba vložiť:
– originálny doklad o zaplatení / faktúra
– reklamačný list- prosíme o jeho vypísanie a vloženie do zásielky
– osobné údaje zákazníka a zároveň bankové spojenie, kam budú v prípade uznania reklamácie vrátené peniaze
Neprijímame žiadne zásielky odoslané k nám na dobierku.
V prípade uznania reklamácie Vám budú poštovné náklady vrátené. Ak bude reklamácia uznaná, tovar vymeníme za bezchybný, ak to nebude možné, môžete si vybrať z našich ostatných produktov, prípadne budú klientovi vrátené peniaze. Zákazník bude informovaný prostedníctvom e-mailu alebo telefonicky o výsledku reklamácie a to najneskôr do 14 dní.
Za tovar, vrátený bez podania príčin, výdavky za odoslanie zásielky hradí klient.

Reklamačný poriadok

Vzniknuté reklamácie vybavujeme podľa reklamačného poriadku, v súlade s Občianskym zákonníkom a so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Pri posielaní reklamácie nezabudnite na kópiu predajného dokladu. Reklamovaný tovar zasiela odberateľ na adresu dodávateľa na vlastné náklady. Potvrdenie reklamácie zasielame v elektronickej forme na e-mail odberateľa do 14-tich pracovných dní. Vybavenie reklamácie oznamujeme zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu odberateľa.

Pre kladné vybavenie reklamácie žiadame dodržiavať nasledujúce podmienky: 
Tovar musí byť nepoškodený
Vrátený tovar odporúčame posielať doporučene! Pri splnení všetkých uvedených podmienok Vám budú peniaze vrátené na účet najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia tovaru.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo nám boli poskytnuté behom registrácie nového zákazníka sú spoločnosťou Ovitex s. r. o, sú považované za diskrétne údaje a nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť a pod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu. Osobné údaje si môžete zmeniť zrušením starej registrácie a opätovnému zaregistrovaniu. Osobné údaje si vymažete zrušením registrácie. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6,
080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č. 051/7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Akcie a zľavy

Ak prebieha akcia zľavením tovaru, akciová cena je zobrazená pri danom produkte. Ak akcia platí len pre kupón so zľavou, vkladáte kód z kupónu pri objednávaní tovaru, tým sa automaticky odpočítajú percentá z pôvodnej ceny na akciovú. Trvanie akcie bude uvedené v „Akčné ceny“. Produkty v akcii alebo zľave budú uvedené v „Akčné ceny“.

Alternatívne riešenie sporov

  1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ovitex s.r.o.
Hraničná 3583/30
05801 Poprad
IČO: 36 507 202
IČ DPH: SK2022021474

Zápis v obchodnom registri: Oddiel: Sro, číslo vložky: 16383/P
Zodpovedný vedúci: Ing. Stanislava Böhmerová
tel.: 0917 178 489
e-mail: ovitex@ovitex.sk
Zákaznícka linka: tel.: 0917178489
e-mail: ovitexsklad@ovitex.sk
Prevádzkové hodiny zákazníckej linky: po – pia 8:00 – 16:00